Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Podmienky ochrany osobných údajov

Informácie za účelom spracovania osobných údajov na webstránke www.testovanieziakov.sk

Vážený klient, dovoľujeme si Vás požiadať o udelenie súhlasu zo spracovaním osobných údajov podľa európskeho nariadenia EPaR EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prečítate si prosím podrobnejšie nasledujúci text a v prípade akceptovania podmienok potvrďte súhlas.

Ako dotknutá osoba súhlasím, aby prevádzkovateľ (Národné športové centrum, Trnavská cesta 39, Bratislava 831 04, +421 (2) 3222 3662, testovanieziakov@sportcenter.sk) webového formulára zapracoval moje osobné údaje v rozsahu:

Meno, priezvisko, e-mail, telefón,
za účelom tvorby podania správy a jeho odoslania.

Webový formulár sa nevyužíva na štatistické účely o registrovaných dotknutých osôb.

Systém webového formulára nie je určený pre deti mladšie ako 18 rokov. Vedome nezhromažďujeme osobné údaje detí mladších ako 13 rokov. V prípade zistenia takejto skutočnosti, budú tieto osobné údaje vymazané z našich databáz. V prípade ak rodič alebo zákonný zástupca bude mať podozrenie, že jeho dieťa nám poskytlo osobné údaje, môžete nás kontaktovať na testovanieziakov@sportcenter.sk.

Webový formulár nie je podporovaný ďalším sprostredkovateľom a Vaše osobné údaje nie sú prenášané do iných informačných systémov a sú evidované iba v databáze webového formulára. Doba uchovania Vašich osobných údajov je iba po dobu nevyhnutnú pre vybavenie podania, pričom vytvorené záznamy podania sú uchovávané v zmysle platného zákona o archívoch a registratúrach.

Ako dotknutá osoba máte právo:

  • Požadovať prístup k Vašim osobným údajom
  • V prípade chyby vo vašich osobných údajov, žiadať o ich úpravu,
  • Požadovať výmaz Vašich osobných údajov, alebo požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov
  • Namietať zo spracúvaním osobných údajov
  • Požadovať prenosnosť osobných údajov – osobné údaje Vám budú poskytnuté v čitateľnom a bežne dostupnom formáte.
  • Podať, v prípade porušenia práv dotknutej osoby, návrh na začatie konania dozornému orgánu písomne na adresu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, alebo prostredníctvom emailu na adresu https://dataprotection.gov.sk/uoou/dp/dp-breach.  
  • V prípade neposkytnutia Vašich osobných údajov nebude možné využíť webový formulár na tvorbu podania a jeho odoslanie.

V rámci týchto pravidiel máte právo na úplné vymazanie Vašich osobných údajov zo systému webového formulára. Túto možnosť máte po zaslaní požiadavky na adresu: office@sportcenter.sk. Vymazanie osobných údajov je už nevratné.

Adresa

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Odbor podpory formálneho vzdelávania

Pluhová 8, Bratislava

Kontakt

Metodická podpora

E-mail: boris.cechvala@nivam.sk