Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

FAQ formuár

Informačný systém testovania žiakov (ISTŽ) je informačný systém MŠVVaŠ a správou systému je poverená priamo riadená organizácia Národné športové centrum (NŠC).

Predmet TV (TŠV) má veľký význam, pretože ako jediný vytvára určitú rovnováhu medzi ľudským hardvérom a softvérom. Množstvo štúdií a štatistík poukazuje na nedostatok pohybu ako aj na problémy z toho vyplývajúce. Tí, ktorí  tieto skutočnosti ignorujú, musia rátať so zdravotnými dôsledkami. Je len otázkou času, kedy sa dostavia. Správne (zdravé) návyky sú vo výchove detí to najdôležitejšie. V tomto kontexte súčasný výchovnovzdelávací systém na Slovensku neponúka dostatočný priestor na prevenciu a ochranu obyvateľov pred množstvom zdravotných problémov.

Testovanie pohybový predpokladov bolo oficiálne odštartované v školskom roku 2018-2019. Prvé dva roky sa testovali len prváci, od školského roka 2020-2021 sa testujú aj tretiaci.

Výstupy z testov v treťom ročníku by mali potvrdiť testy z prvého ročníka.

Testovania by sa mali zúčastniť žiaci, ktorí spĺňajú ministerstvom stanovenú vekovú kategóriu pre nástup do 1. ročníka. Ak žiaci nastupujú do 1. ročníka neskôr, mali by byť otestovaní v nultom ročníku. Žiaci, ktorí ročník opakujú, nie sú do testovania zaradení, resp. môžu sa testovať v rámci svojej vekovej kategórie (žiak, ktorý opakuje 2. ročník, sa môže zúčastniť testovania s 3. ročníkom).

V jednotlivých vekových kategóriách sa zvlášť stanovujú pomery medzi jednotlivými dosiahnutými výkonmi. Väčší vekový rozdiel  žiakov môže výrazne skresliť výsledky medzi jednotlivcami obzvlášť v disciplíne vlajková naháňačka.

Každá škola (resp. subjekt so samostatným EDUID, napr. Elokované pracovisko) má do ISTŽ jedinečné prístupové údaje prostredníctvom školského administrátora a ďalších učiteľov (školský admin je oprávnený pridávať kontá ďalším učiteľom školy). Ak potrebuje škola vymeniť admina, musí požiadať centrálneho administrátora (NŠC). Po prihlásení vidí len žiakov svojej školy, ktorým môže po vytvorení Testovania priradiť výsledky. Zoznamy žiakov sú do ISTŽ importované z RISu na základe septembrového zberu údajov. Žiakom, ktorí neboli v septembri priradení ku „správnej“ škole, nie je možné výsledky priradiť.

Často kladené otázky

Z dôvodu nastavovania technických parametrov systému sa možnosť zadávať výsledky do systému mení. Učitelia to tak budú môcť urobiť od 15.11.2022 do 31.12.2022

 

Testovanie (vo všetkých predmetoch) je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Toto testovanie je svojím zameraním špecifickou nadstavbou s cieľom poradiť a pomôcť nasmerovať deti tak, aby mohli čo najlepšie využiť vrodené predpoklady.
Toto testovanie je ukotvené v Zákone o športe č. 440/2015 Z.z. zo dňa 26.11.2015, § 58 ods. p) „Ministerstvo školstva zabezpečuje raz ročne v súčinnosti so základnými školami, vysokými školami a športovými organizáciami celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých a tretích ročníkov základných škôl“ Sprievodcovi školským rokom 2022/2023 (str. 7)
Neprítomnosť žiakov na vyučovaní zo zdravotných alebo iných dôvodov je bežným javom. Neprítomní žiaci, ktorí sa testovania nezúčastnia, nezískajú certifikáty. Tí istí žiaci by mali absolvovať rovnaké testovanie aj v 3. ročníku.
Pre zistenie pohybových predpokladov je nevyhnutné absolvovať všetky disciplíny, pričom pri vlajkovej naháňačke je minimálny počet žiakov 6. Ak má škola menej žiakov, je potrebné, aby sa na samotné testovanie spojila s inou školou.
Štvrtina (!) škôl na Slovensku nemá telocvičňu. Školy bežne vykonávajú testovanie v náhradných priestoroch (chodba, trieda) alebo vonku (dvor, ihrisko, preliezky – vytrvalostný člnkový beh, naháňačka, zhyby).

 

 

Adresa

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Odbor podpory formálneho vzdelávania

Pluhová 8, Bratislava

Kontakt

Metodická podpora

E-mail: boris.cechvala@nivam.sk