Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Legislatíva

Zákon o športe

Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplní niektorých zákonov  (ďalej len „zákon o športe“), najmä § 58 písm. p),:.


„Ministerstvo školstva zabezpečuje raz ročne v súčinnosti so základnými školami, vysokými školami a športovými organizáciami celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých a tretích ročníkov základných škôl.“

Zákon o športe je verejne dostupný na webovej stránke: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-440

Školský zákon

Testovanie je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorý upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Školský zákon je verejne dostupný na webovej stránke: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/245/20190901

Ochrana osobných údajov

Problematika je verejne dostupná na webovej stránke MŠVVaŠ SR: https://www.minedu.sk/ochrana-osobnych-udajov-v-rezorte-skolstva/

Poznámka: Všetky zverejňované údaje v ISTŽ sú anonymné. 

Adresa

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Odbor podpory formálneho vzdelávania

Pluhová 8, Bratislava

Kontakt

Metodická podpora

E-mail: boris.cechvala@nivam.sk